Vítejte na stránkách naší farnosti

1. září - Den modliteb za péči o stvoření

Z poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření

K našemu společnému domovu buďme milosrdní

Samotný lidský život ve svém celku samozřejmě zahrnuje i péči o společný domov. Dovoluji si Výsledek obrázku pro Světovému dni modliteb za péči o stvořenítedy navrhnout doplněk ke dvěma tradičním seznamům sedmi skutků milosrdenství a připojit ke každému z nich péči o společný domov. Jako skutek duchovního milosrdenství vyžaduje péče o společný domov „vděčné nazírání na svět“ (Laudato si‘, 214), jež „nám umožňuje skrze všechny věci objevovat nějaké poučení, které nám chce Bůh sdělit“ (tamtéž, 85). Jako skutek tělesného milosrdenství vyžaduje péče o společný domov „jednoduchá každodenní gesta, skrze něž prolamujeme logiku násilí, vy­kořisťování a sobectví... a projevuje se ve všech skut­cích, které usilují o budování lepšího světa“ (tamtéž, 230-231).

 

Modlitba za naši Zemi

Všemohoucí Bože, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů, ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje, vlej nám sílu svojí lásky, abychom pečovali o život a krásu. Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili.

Bože chudých, pomáhej nám vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této země, kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu. Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho, abychom rozsévali krásu a ne znečištění a zkázu. Dotkni se srdcí těch, kdo hledají pouze výhody na úkor chudých země. Nauč nás objevovat hodnotu každé věci, s úžasem kontemplovat a uznávat, že jsme na naší cestě k tvému nekonečnému světlu hluboce sjednoceni se všemi tvory. Děkujeme ti, že jsi s námi po všechny dny. Prosíme tě, posiluj nás v našem úsilí o spravedlnost, lásku a mír.

 

Modlitba křesťanů a celého stvoření

Chválíme tě, Otče, se všemi tvými tvory, kteří vyšli z tvojí mocné ruky. Jsou tvoji a plni tvé přítomnosti a něhy. Buď pochválen!

Synu Boží, Ježíši, tebou byly stvořeny všechny věci. Přijal jsi podobu v Mariině mateřském lůně, stal ses součástí této země a díval ses na tento svět lidskýma očima. Nyní jsi živý v každém tvoru slávou svého vzkříšení. Buď pochválen!

Duchu Svatý, jenž svým světlem směruješ tento svět do Otcovy lásky a provázíš sténání stvoření, i ty žiješ v našich srdcích, abys nás vedl k dobru. Buď pochválen!

Pane, Bože Trojjediný, úžasné společenství nekonečné lásky, nauč nás o Tobě rozjímat v kráse veškerenstva, kde všechno mluví o Tobě. Probuď naši chválu a naši vděčnost za každou bytost, kterou jsi stvořil, Daruj nám milost, abychom se cítili vnitřně spojeni se vším, co existuje. Bože lásky, ukaž nám naše místo na tomto světě, kde jsme nástroji tvé lásky vůči všem bytostem této země, protože ani jedna z nich není tebou zapomenuta. Osviť ty, kdo vládnou mocí a penězi, aby neupadli do hříchu lhostejnosti, milovali obecné dobro, podporovali slabé, a pečovali o svět, který obýváme. Chudí i země křičí: Pane, ujmi se nás svojí mocí a svým světlem chraň každý život a připravuj mu lepší budoucnost, aby přišlo tvoje království spravedlnosti, pokoje, lásky a krásy. Buď pochválen! Amen.